O škole a studiu M-sHiatsu

Škola M-sHiatsu poskytuje systematické postgraduální vzdělávání v oblasti komplementárních metod péče o tělo.

Jde o jediný program v oboru shiatsu, který svým rozsahem respektuje a v některých bodech i překračuje doporučení evropské a americké asociace shiatsu; je tak zcela neporovnatelný s ostatními kurzy a školeními nabízenými v ČR.

Minimální či maximální délka studia není stanovena. Škola respektuje individuální tempo a možnosti každého studenta. Nicméně předpokládaná doba se pohybuje mezi 3 – 6 roky. Časovým rozsahem a náročností škola sleduje standardy Evropské federace shiatsu; čímž garantuje ucelené a smysluplné vzdělání. Praktická část výuky probíhá vždy v malých skupinkách, aby se každému studentovi dostalo maximum pozornosti.

Pro studijní model M-sHiatsu je stavebním kamenem praktická výuka doplněná teorií, samostudiem a domácími pracemi. Hodnotnou součástí je online výuka, resp. přístup ke studijním materiálům v online podobě. Tímto způsobem má student možnost opakování, oživení a případných knzultací s ostatními studenty a lektory. Pokud vznikne potřeba, je možností i opakovací a zdokonalovací lekce tzv. jeden na jednoho = 1 lektor se věnuje 1 studentovi.

 

Studijní osnova se skládá ze 3 modulů, které na sebe navazují. Provádí studenta od stěžejních konceptů východní filosofie a západních poznatků anatomie až po komplexně provázané symbiózy a specializovaná zdravotnická odvětví.

Každý modul zahrnuje:

 • 2 hlavní výukové bloky (A, B), oba o délce 50 hodin

 • Anatomický blok formou on-line výuky

 • 2 specializované workshopy, o délce 7 - 14 hodin  

 • Opakovací tzv. Refresh workshop o délce 7 - 14 hodin

 

Veškerá výuka zahrnuje (kromě výcviku metody samotné a teoretického studia), také seberozvojovou část (např.: meditace, cvičení, péče o vlastní zdraví).

Zakončení každého modulu tvoří zkouška o 4 částech (tj. písemný test, ústní zkouška, praktická zkouška a hodnocení případových studií). Po celou dobu studia je studentovi uloženo vést si pracovní deník.

M-sHiatsu L1: Cesta těla

Modul L1 je určen začátečníkům.

Seznámíte se s naprostými základy filosofie a pojmů, hmatových technik, pohybu a samotného ošetření. 

Představíme Vám prastarou myšlenku životní energie Ki, naučíte se ji vnímat, cítit a rozeznávat její kvality Yin a Yang. Dále poznáte dráhy, jimiž proudí – tradiční meridiány. Objevíte pohyb, který jde z nitra – Hara a dozvíte se, jak jeho aktivací efektivně pracovat a pečovat
o zdraví své i klienta. Na lidský organismus se naučíte dívat jako na celek, naučíte se v něm číst a komunikovat s ním.

Ve druhé části modulu (L1B) se dozvíte, proč pracovat s konkrétními meridiány na základě filosofie Pěti elementů. Náš vzhled, zvyky, preference, emoce, postoje... to vše touží být v souladu s Pěti elementy neboli přírodními zákony, které fungují uvnitř nás i všude kolem. Seznámíte s původem lidských pocitů na základě Pěti elementů. Zpracujete svoji první případovou studii. 

Anatomie modulu L1 popisuje funkční pohybový systém člověka a útrobní orgány.  

K dokončení modulu je nezbytné se účastnit alespoň dvou specializovaných workshopů a jednoho opakovacího workshopu. Témata se stanovují a mění podle zájmu a potřeb studentů.

M-sHiatsu L2: Cesta mysli

V modulu L2 propojíte předchozí znalosti a obohatíte je novými technikami, Naučíte se, jak elegantně přecházet mezi jednotlivými polohami. Tím docílíte plynulejšího a harmoničtějšího ošetření. Také se naučíte mapovat a rozlišovat kvality diagnostických oblastí. 

Dále rozšíříte svůj obzor v chápání meridiánů na základě jejich vývoje. Prohloubíte pochopení ve vztahu fyzické nepohody s nepohodou duševní, s emocemi. Objevíte kouzlo trojrozměrného pohybu a improvizace.

Anatomie modulu se zaměřuje na neurologii a vývojovou fyziologii. V neposlední řadě teorie stresu – pozitivního a negativního a jeho působení na lidský organismus.

K dokončení modulu je nezbytné se účastnit alespoň jednoho specializovaného workshopu a jednoho opakovacího workshopu. Témata se stanovují a mění podle zájmu a potřeb studentů.

M-sHiatsu L3: Cesta duše

V závěrečném modulu Vám představíme mimořádné meridiány – jemnohmotný systém, který je nadřazený všem tradičním meridiánům. Poznáte možnost ošetření vsedě a nacvičíte si velmi pokročilé možnosti přechodů mezi všemi polohami a pozicemi. Naučíte se používat nejrůznější pomůcky během práce, abyste se přiblížili k dokonalosti - hojivému tanci energie. 

Anatomie vysvětluje fungování hormonálního systému. Co hormony způsobují a jaký mají vztah k meridiánům, potažmo dalším orientálním systémům, které budou v průběhu studia představeny.

K dokončení modulu je nezbytné se účastnit alespoň jednoho specializovaného workshopu a jednoho opakovacího workshopu. Témata se stanovují a mění podle zájmu a potřeb studentů.

Ostatní požadavky

Případové studie

Zpracování případové studie je výzva k započetí samostatné praxe. Smysl spočívá v ošetření víceméně neznámého klienta a následném zaznamenání ošetření písemnou formou. Tento záznam je pak předložen lektorovi, prezentován před studenty a diskutován v rámci studijní skupiny.

Studenti často trpí nedostatkem sebedůvěry, chybějícími prostory a oslovení dobrovolníků vázne. Škola nabízí možnost zajištění dobrovolníků a prostor k ošetření rovnou i s následnou diskuzí v rámci dodatečných jednodenních workshopů. Lektor bude celou dobu přítomen a tzv. „po ruce“, kdyby se student dostal do úzkých.

Počet a odbornost těchto studií narůstá s postupem do vyšších modulů studia. Student bude vždy včas dostatečně instruován, jakým způsobem k tomuto úkolu přistupovat.  

Pracovní deník

Pracovní deník je dokument, který si student založí při započetí studia. Slouží k zaznamenávání ošetření mimo případové studie, dalších postřehů, otázek z praxe i domácího studia a čehokoli, co bude připadat vhodné. Studentovi tento systém poskytuje zázemí
pro soustředění myšlenek a zároveň jej učí samostatnému uvažování. Na kurzech je poté vyčleněn prostor pro diskuzi nad těmito tématy. Před zkouškou může být student požádán o předložení deníku lektorovi a ústní zkouška může být vedena skrz diskuzi o záznamech v deníku.

Pracovní úbor

Pracovní úbor zahrnuje tričko či halenu s rukávy, dlouhé kalhoty a čisté ponožky. Nutností je střih, který neomezuje pohyb. Světlé barvy a přírodní materiály jsou vítány. Civilní oblečení není povoleno.

Kvůli bezpečnosti není doporučeno nosit během praktické výuky řetízky, dlouhé náušnice nebo jakékoliv šperky, kterými byste mohli ublížit sobě, ostatním nebo jimi poškodit vybavení.
Taktéž výrazný make-up a parfém nepatří k nejvhodnějším volbám. Nehty musí být upravené tak, abyste jimi nezpůsobili zranění či nepříjemný zážitek ostatním.

Představte si, že jste klient, který přichází na ošetření. Jak byste chtěli, aby vypadal člověk, který o vás má pečovat? Této představě se snažte přiblížit.

Docházka, platby, storno

Docházka

Během studia je vyžadována 100% docházka. V případě nutnosti absence je důvod vždy posuzován individuálně a škola se pokusí najít náhradní způsob doplnění výuky – buď samostudiem, nebo výukou v náhradním termínu.

Úkolem studenta je se na výuku dostavit:

 • Včas. Ideálně s malým předstihem, aby se stihl řádně připravit na výuku. Kurzy začínají přesně podle rozvrhu. Pokud se student zpozdí, je vhodné informovat lektora a je na posouzení lektora, zda se začátkem výuky vyčká. V případě neohlášeného opoždění se student vystavuje riziku, že nebude vpuštěn do výuky až do nejbližší přestávky.  

 • Ve střízlivém stavu a bez vlivu jakýchkoliv omamných látek.

 • V dobrém zdraví. To je na zvážení studenta, v případě nakažlivých onemocnění
  se důrazně nedoporučuje účastnit se kurzu.

 • Umyt a čistě oblečen v pracovním úboru dle návodu níž.

V případě nedodržení těchto stanov může být student požádán o opuštění výuky.

 

Platby

Vzhledem k ceně kurzů a dlouhodobému charakteru studia škola nabízí možnost využití tzv. splátkového kalendáře. V těchto případech vždy závisí na dohodě mezi školou a studentem.

Registrace na kurz je dokončena až po plném uhrazení kurzovného.

V případě opakování kurzu je kurzovné poloviční. Opakující student se může zúčastnit celého kurzu nebo jeho částí, dle potřeby. Ovšem vždy až po dohodě s lektorem.

Storno podmínky

Pokud bude kurz zrušen ze strany školy, veškeré zálohy a kurzovné bude přihlášeným vráceno v plné výši.

Pokud bude účast na kurzu zrušena ze strany účastníka:

 • Nejpozději do 4 týdnů před zahájením kurzu je možné po individuální domluvě částku přesunout na jiný termín kurzu / jiný kurz během následujících 12 měsíců.

 • 4 týdny - 7 dní před zahájením kurzu storno poplatek činí 50% z celkové částky.

 • Méně než 7 dní před začátkem nebo neomluvená neúčast na kurzu znamená storno poplatek v plné výši celkové částky.

© 2018 M-sHiatsu by Michala Havrankova

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon

Klíšská 31, Ústí nad Labem, Česká republika

Tel: +420 728 741 097